Publiczny Konkurs Ofert nr 1/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2019

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów i dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

ZAPRASZA

do udziału w publicznym konkursie ofert w celu złożenia oferty cenowej na wykonanie robót  budowlanych dla zadania  pn. „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”

 

 1. Zamawiający:

Żłobek Miejski,

 1. Sosnowa 6, 62-510 Konin

tel.  63/243-18-41 wew. 22,23,  e-mail kontakt@zlobek.konin.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń :
 • oddziału dziecięcego grupy I ( sali zabaw i sypialni ) na I piętrze budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6, 62-510 Konin,
 • pokoju biurowego na I piętrze budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6,
  62-510 Konin.
 1. Przedmiot zamówienia opisany kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262690-4 Remont starych budynków,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

 1. Zakres robót obejmuje:
 2. roboty rozbiórkowe,
 3. wykonanie tynków i okładzin ściennych,
 4. malowanie,
 5. wymiana stolarki drzwiowej oraz osłon grzejnikowych,
 6. wymiana instalacji elektrycznej,  opraw oświetlenia,
 7. wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót  zostały zawarte są w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 1-10).

 • Wizja lokalna:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2019 roku do 29 lipca 2019 r.

 1. Forma współpracy: umowa cywilno – prawna (załącznik nr 12).
 2. Warunki uczestnictwa

Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie zamówienia tj. wykonał w ciągu 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

– co najmniej  1 robotę związaną z remontem budynków użyteczności publicznej (Załącznik nr 11).

 • Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku - „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 13). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Miejsce i termin składania ofert:
 1. Siedziba jednostki: Żłobek Miejski ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin, sekretariat, do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 12.00.
 2. Wyniki postepowania będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
 3. Forma składania oferty:
 4. Oferty należy składać tylko w formie pisemnej (tradycyjnej)
  w zamkniętej kopercie w siedzibie jednostki .
 5. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Na kopercie należy umieścić również pieczątkę z nazwą i adresem Wykonawcy.
 7. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana w następujący sposób:

 

Żłobek Miejski

ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin

Oferta na :  „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”

 

Nie otwierać przed dniem 29 maja  2019 roku do godz. 12:00

 

 

 1. Kryterium wyboru : 100 % cena.
 2. Osoby uprawnione do kontaktu: Wioletta Smogór, tel. 63 243-18-41.wew. 22,23
 • Pozostałe uwagi:
 1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający może zażądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę (brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert
  w przypadkach gdy:
 4. nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, określonym przez Zamawiającego,
 5. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego,
 6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest niecelowe,
 7. postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej umowy.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu bez podania przyczyny.
 • Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego zapytania ofertowego jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail: onspektor@osdidk.pl, telefon 531 641 425.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie remontu tarasu zewnętrznego oraz drzwi zewnętrznych przy budynku Żłobka Miejskiego Sosnowa 6, 62-510 Konin w procedurze wyboru wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. .Dz.U.2018.1330 ze zm.).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami
 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 9. prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 10. prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących,
 11. usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 13. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 14. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Miejski w Koninie
Data utworzenia:2019-05-17
Data publikacji:2019-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Rabikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:844