Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

UCHWAŁA NR 335 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR 335 RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 marca 2020 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc, w którym usługa jest świadczona.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Konina

(-) Tadeusz Wojdyński

 

UCHWAŁA NR 162 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.

2 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: UCHWAŁA NR 335 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Publicznego Konkursu Ofert

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Publicznego Konkursu Ofert nr 1/2019 ogłoszonym w dniu 17 maja 2019 r. na: „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”, Zamawiający informuje, że do dnia 29 maja 2019 roku do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna ważna oferta. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione na podstawie pkt. XII, pkt 3. ust. a) tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielania zamówienia określonym przez Zamawiającego.

30 maja 2019
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Publicznego Konkursu Ofert

Publiczny Konkurs Ofert nr 1/2019

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów i dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

ZAPRASZA

do udziału w publicznym konkursie ofert w celu złożenia oferty cenowej na wykonanie robót  budowlanych dla zadania  pn. „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”

17 maja 2019
Czytaj więcej o: Publiczny Konkurs Ofert nr 1/2019